Om Kumla Olje-Service AB

Vi är ett familjeföretag som bildades 1955 och har nu varit verksamt i över 56 år. Den långa erfarenheten i energibranschen ger våra kunder trygghet och garanterar ett professionellt arbete vid installationer och service.

Det var Hendry Sigfridsson far till två av de tre nuvarande ägarna och Hendrys bror Fred Sigfridsson som startade Kumla Olje-Service i Maj 1955. Dagens ägare är i rakt fallande led Conny och Stefan Sigfridsson samt Carsten Carmenstrand.

Miljömål

 • Vi skall kontrollera om de kemiska preparat som vi använder är upptagna på Kemikalieinspektionens lista över ämnen vars användning är inskränkt genom bestämmelser meddelade med stöd av lagen om kemiska produkter.
 • Används kemiska preparat som finns upptagna på begränsningslistan skall de regler som finns för preparatet ifråga följas.
 • Vårt miljömål är att minimera användandet av produkter som medför begränsningar enligt Begränsningslistan.
 • Avfall mm skall omhändertagas och lämnas på särskild plats, väl märkt.
 • Eliminera risken för att farligt avfall kommer ut i avlopp, mark eller luft.
 • Förpackningar återanvänds i möjligaste mån, eller lämnas för återvinning då returmöjlighet finns.
 • Ifall (miljö)olycka inträffar i samband med vårt arbete skall det vid behov anmälas till räddningstjänsten och kunden underrättas.
 • Vid heta arbeten skall blankett för detta ifyllas och undertecknas av beröras parter.

Miljöpolicy

Nästa steg är att vi har vi en miljöpolicy för våra kundrelationer och i punktform så lyder denna så här:

 • Att sprida miljömedvetande
 • Att ha kunskap om skadliga ämnen och sprida kunskapen
 • Att ge kunskap om skadliga utsläpp vid förbränning.
 • Att sprida kunskap om åtgärder som begränsar effekterna vi utsläpp som CO2, CO och Nox
 • Vi vill att kunderna skall ha samma förutsättningar som vår organisation i form av kunskaper och beredskap.